Kỹ năng


Mô tả công việc

- Participating in Client's project
- Direct communication with customers

Yêu cầu công việc

Qualifications:
Bachelor’s degree in computer science, Information Systems, or a related field. Relevant certifications are a plus.

Core responsibilities:
• Requirements Gathering: Collaborate with business stakeholders to understand their reporting needs, data requirements, and key performance indicators (KPIs).
• Data Analysis: Perform data analysis to identify trends, patterns, and insights that will be incorporated into reports and dashboards.
• Report Design and Development: Design, develop, and maintain a variety of reports, including operational, financial, and performance reports, using reporting tools and technologies such as Elastic Search, Logstash (ELK Stack), or other similar tools.
• Dashboard Development: Create interactive and visually appealing dashboards that provide a comprehensive view of key metrics and performance indicators, enabling stakeholders to monitor progress and make informed decisions.
• Data Integration: Extract, transform, and load (ETL) data from various sources to ensure accuracy, consistency, and reliability of the reporting solutions.
• Data Visualization: Utilize best practices in data visualization to present complex data in a clear and concise manner, ensuring easy interpretation and understanding by end-users.
• Quality Assurance: Conduct thorough testing and validation of reports and dashboards to ensure accuracy, data integrity, and adherence to business requirements.
• Documentation: Create detailed documentation of report and dashboard specifications, data sources, data definitions, and assumptions to facilitate knowledge sharing and maintain consistency.
• Training and Support: Provide training and support to end-users on how to utilize the reports and dashboards effectively, including troubleshooting and resolving any technical issues.
• Continuous Improvement: Stay updated with the latest trends and advancements in reporting and dashboard technologies, and proactively recommend improvements to enhance the reporting capabilities and user experience.

Skill Set & Experience:
• Min 5 years proven experience as a product engineer with Reporting and Dashboards in a DevOps environment.
• Mandatory skills in Elastic Search, Logstash (ELK Stack components)
• Good to have: Fluentd/Fluentbit, Grafana
• Solid understanding of database concepts, data modeling, and SQL for data extraction and manipulation.
• Proficiency in data visualization best practices and the ability to present complex data in a visually appealing and easy-to-understand format.
• Excellent analytical and problem-solving skills, with the ability to translate business requirements into actionable reports and dashboards.
• Strong attention to detail and commitment to delivering high-quality reports within specified deadlines.
• Effective communication and collaboration skills to work with stakeholders from different departments and levels within the organization.
• Ability to adapt to changing priorities and work independently with minimal supervision.

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- No need to try a job, get an official job with 100% salary
- Opportunities onsite and working with big customers, advanced technology, self-development...
- The opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to implement ambitious projects in many countries, exposure to the latest technologies and learn from good colleagues.
- Working in a young, vibrant, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary increase.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills…) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

remote 100%

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Japanese Project Manager

 • 80-100 triệu
 • Hà Nội
Proposal estimation, definition of requirements, development management of Offshore development projects

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Project Manager người Nhật

 • 80-100 triệu
 • Hà Nội
Đề xuất estimation, định nghĩa yêu cầu, quản lý phát triển các dự án phát triển Offshore"

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Product Manager,Product Owner

 • 100-120 triệu
 • Tokyo
-Tăng cường phương pháp làm việc nhóm cả trong dự án của người dùng và các sáng kiến nội bộ của tổ chức. -Hỗ trợ và lắng nghe ý kiến từ tất cả các cấp độ nhân viên trong tổ chức. -Tạo ra tinh thần làm việc động đáo và tinh thần hợp tác trong nhóm. -Liên tục xác định cách nâng cao sự hài lòng của khách hàng và củng cố mối quan hệ. -Xác định và truyền đạt tầm nhìn tổng thể, mục tiêu và mục đích. Tạo và làm sạch Product Backlog, xã hội hóa và ưu tiên sản phẩm. -Tạo, sở hữu và cải thiện các User Story và sản phẩm chi tiết dựa trên phản hồi từ nhóm, giải thích và tạo tiêu chí chấp nhận cùng với nhóm, và sau khi User Story hoàn thành, chấp nhận chúng. -Duy trì mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng. -Đóng góp vào sự chín muồi, hiệu suất và sự phát triển của nhóm Agile. -Hợp tác hàng ngày với nhóm Scrum để làm cho các User Story và lỗi trở nên tinh tế, cải thiện và triển khai. -Tạo ra các trường hợp kiểm tra UAT, tổ chức và thúc đẩy kiểm tra UAT, theo dõi kết quả kiểm tra và giải quyết vấn đề cùng với Scrum Master và nhóm Agile.-

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior IT Project Manager (600 - 1000 Man/ Năm)

 • 100-120 triệu
 • Kyoto
• Tham gia với tư cách là Senior IT Project Manager, bạn sẽ quản lý và lãnh đạo hiệu quả các dự án và sáng kiến liên quan đến triển khai, sửa đổi và nâng cấp hệ thống CNTT. • Điều này đòi hỏi phải tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn dự án đã thiết lập, đặc biệt là các tiêu chuẩn SDLC và đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành thành công. • Quản lý dự án trong khung thời gian, ngân sách và phạm vi được phân bổ, đồng thời đảm bảo rằng các mục tiêu của dự án được đáp ứng và giao hàng thành công. • Tham gia và dẫn dắt các dự án quy mô toàn cầu. • Quản lý team bằng tiếng Anh (Agile Squad team management), Thảo luận, thuyết trình và tài liệu bằng tiếng Nhật và tiếng Anh • Tiếng Nhật N2, tiếng anh giao tiếp (Trong trường hợp không có tiếng anh, yêu cầu tiếng Nhật N1)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

20-30 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm Trên 5 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2023-09-15
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Hỗ trợ ứng tuyển
Hr

Đào Thị Thu Phương

CSKH

Báo cáo lỗi