I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT www.Devwork.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.Devwork.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.Devwork.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.Devwork.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp..

II. Phạm vi sử dụng thông tin

www.Devwork.vn cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho ứng viên về những sản phẩm và dịch vụ do trang web www.Devwork.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

www.Devwork.vn cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại trang web tuyển dụng của www.Devwork.vn . Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà www.Devwork.vn có về ứng viên. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, ứng viên có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mại bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ trang web www.Devwork.vn liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm. www.Devwork.vn có một khu vực để ứng viên có thể liên lạc. Bất kỳ phản hồi nào ứng viên gửi đến cho www.Devwork.vn sẽ trở thành tài sản của www.Devwork.vn và www.Devwork.vn có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các trải nghiệm, các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với ứng viên để có thêm thông tin

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ trang web www.Devwork.vn

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty Cổ phần Devwork

Địa chỉ: Lô 09, Tầng 2, Toà 21B6, KĐT Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Phone: 0888948269

Email: hello@devwork.vn

V. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

www.Devwork.vn cung cấp cho ứng viên các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Ứng viên có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website www.Devwork.vn sau đó vào mục tài khoản tiến hành điều chỉnh và cập nhật lại thông tin của mình một cách dễ dàng.

Nếu ứng viên là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, ứng viên có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Quên mật khẩu”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho ứng viên. www.Devwork.vn không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Trang web www.Devwork.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Thành viên cung cấp cho trang web www.Devwork.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của www.Devwork.vn , www.Devwork.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Thành viên hiểu và đồng ý rằng trang web www.Devwork.vn có thể tiết lộ cho bên thứ ba, bằng một cơ sở ẩn danh, một vài thông tin kết hợp chứa trong đơn xin việc đăng ký của Thành viên. Trang web www.Devwork.vn sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ sự cần thiết nhất định hay thích hợp để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp. Trang web www.Devwork.vn không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không có sự cho phép của Thành viên. Trang web www.Devwork.vn sử dụng thông tin của Thành viên như mô tả trong mục Chính sách bảo mật của trang web www.Devwork.vn

Trang web www.Devwork.vn xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng rất quan trọng. Trang web www.Devwork.vn lưu trữ và xử lý thông tin của Thành viên trên máy tính được bảo vệ về vật lý cũng như các thiết bị an ninh công nghệ. Thành viên có thể truy cập và sửa đổi các thông tin mà Thành viên cung cấp cho trang web www.Devwork.vn và chọn không nhận những thông tin liên lạc nhất định bằng cách đăng kí vào tài khoản của Thành viên.

Trang web www.Devwork.vn cam kết tiếp nhận, xử lý phản ánh của thành viên đăng ký về việc thông tin thu thập của thành viên bị sử dụng trái mục đích thông báo. Thời gian phản hồi trong vòng ba (03) ngày làm việc.

Thông tin tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên hệ:

Công ty Cổ phần Devwork

Địa chỉ: Lô 09, Tầng 2, Toà 21B6, KĐT Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Phone: 0888948269

Email: hello@devwork.vn

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật

Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật

Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác trên www.Devwork.vn .