Kỹ năng


Mô tả công việc

・Build virtual space function using C# on Unity (will be training for non-experience)
・Understand the requirement and design
・Develop the function for App based on design
・Follow the instruction from team leader and support team member to reach the goal
・Work with both front-end to complete the redering, logic flow.
・Suggest the idea, solution to enhance the performance on Unity

・ Xây dựng hàm không gian ảo bằng C # trên Unity (sẽ đào tạo cho người chưa có kinh nghiệm)
・ Hiểu yêu cầu và thiết kế
・ Phát triển chức năng cho Ứng dụng dựa trên thiết kế
・ Thực hiện theo hướng dẫn từ trưởng nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu
・ Làm việc với cả front-end để hoàn thành quy trình sắp xếp, logic.
・ Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên Unity

Yêu cầu công việc

・Ready to learn from zero
・Want to challenge and learn metaverse or 3D rendering.
・Can solve the difficult question with team.
・Never give up.
・Want to become a key member like leader, manager
Programming Language
・At least 1 years of expriences with any programming language.
(With fresher also welcome)
・Have experience with Unity is plus point
・C# is plus point
・PHP, Python, ReactJs, Ruby are plus points
Database
・Any database below:
・SQL:mySQL, mariaDB
・nonSQL:MongoDB
・SQL Lite
Infracstructure
・Server knowledge
・RESTFUL API knowledge
・Know Graphql is plus point
・Can make AWS infracstructre diagram is plus point
Tool
・Unity
・VisualStudio2019
・GitLab, AWSCodePipeline
Development process
・Aigle, CI/CO
・Waterfall
Tech requirement
・1 year of experience on development (fresher also welcome)
・Object-orientation
・Logic thinking
・Can read and understand Detail Design
・Know WebGL is plus point
・Know 3D rendering is plus point
・Know test or UI test is plus point
・Know MVC/MVP/MVVP Model is plus point
・Know Basic Design, Requirement design is plus point
Softskill
・Selfstudy
・Creativity
・Challenge, Never give up
・Presentation skill
・Problem solving
・Cooperation, teamwork
・Can read the English document
・Can read the Japanese document is plus point
・Can speak English or Japanese is plus point

・ Sẵn sàng học hỏi từ con số không
・ Muốn thử thách và học cách kết xuất metaverse hoặc 3D.
・ Có thể giải quyết câu hỏi khó cùng nhóm.
· Không bao giờ bỏ cuộc
・ Muốn trở thành thành viên chủ chốt như lãnh đạo, quản lý
Ngôn ngữ lập trình
・ Có ít nhất 1 năm hết hạn với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào (Fresher cũng wellcome)
・ Có kinh nghiệm với Unity là điểm cộng
・ C # là điểm cộng
・ PHP, Python, ReactJs, Ruby là điểm cộng
Cơ sở dữ liệu
・ Bất kỳ cơ sở dữ liệu nào dưới đây:
・ SQL : mySQL, mariaDB
・ NonSQL : MongoDB
・ SQL Lite
Cơ sở hạ tầng
・ Kiến thức về máy chủ
・ Kiến thức về API RESTFUL
・ Biết Graphql là điểm cộng
・ Có thể tạo sơ đồ không cấu trúc AWS là điểm cộng
Dụng cụ
· Unity
・ VisualStudio2019
・ GitLab, AWSCodePipeline
Quá trình phát triển
・ Aigle, CI / CO
・ Waterfall
Yêu cầu kỹ thuật
・ 1 năm kinh nghiệm về phát triển (Fresher cũng wellcome)
・ Hướng đối tượng
・ Tư duy logic
・ Có thể đọc và hiểu Thiết kế chi tiết
・ Biết WebGL là điểm cộng
・ Biết kết xuất 3D là điểm cộng
・ Kiểm tra biết hoặc kiểm tra giao diện người dùng là điểm cộng
・ Biết Mô hình MVC / MVP / MVVP là điểm cộng
・ Biết thiết kế cơ bản, thiết kế theo yêu cầu là điểm cộng
Kỹ năng mềm
· Tự học
· Sáng tạo
・ Thử thách, không bao giờ bỏ cuộc
・ Kỹ năng thuyết trình
·Giải quyết vấn đề
・ Hợp tác, làm việc theo nhóm
・ Có thể đọc tài liệu tiếng Anh
・ Có thể đọc tài liệu tiếng Nhật là điểm cộng
・ Có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là điểm cộng
Phỏng vấn: 2 vòng
- Phỏng vấn lần 1: Chịu trách nhiệm bởi: Optimizer VietNam LLC
Phía Việt Nam: Trưởng đoàn (20 '~ 30')
・ Thuyết trình công ty, giới thiệu sản phẩm (3 phút)
・ Bảng kỹ năng, CV, Xác nhận phỏng vấn đầu tiên (7 phút)
・ Kỹ năng công nghệ 2 ~ 3 câu hỏi: Giải quyết vấn đề kỹ thuật, Tư duy logic (10 ~ 15 phút)
Phía Nhật Bản: Trưởng nhóm (15 '~ 20')
・ Tự giới thiệu (2 cách) (2 phút)
・ Kỹ năng mềm 2 ~ 3 câu hỏi: giải quyết vấn đề dự án, ra quyết định, tinh thần, động lực, giao tiếp (10 ~ 15 phút)
- Phỏng vấn lần 2: Chịu trách nhiệm bởi: Optimizer Inc (JP)
Phía Nhật Bản: Trưởng phòng nhân sự (bao gồm phiên dịch)
・ Cung cấp thảo luận
・ Hỏi & Đáp

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

・Salary (Gross): $600~$1800, Can negotiation
・Probation: 1 month (100% full-time salary).
・Full payment social insurance
・Laptop or desktop for working (2 monitor)
・13th-month salary
・Company Courses, seminars (tech, software, study sessions) or online courses
・Loyal allowance (from 1 year working)
・Leader/Manager and Skill allowance
・Salary based on ability (skill, contribution, result)
・Review twice a year (January/July)
・Clear carrer path: management, specialists
・Medical examination
・New tech challenge
・Full allowance (parking lot, commuting, lunch)
・12 days Annual Leaves per annum (each 5 days will +1)
・Working on Saturday (free, voluteer): If working on Saturday, employee will get full day salary included bonus.

・ Mức lương (Tổng): $ 1000 ~ $ 1700, Có thể thương lượng
・ Thử việc: 1 tháng (100% lương toàn thời gian).
・ Bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ
・ Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn để làm việc (2 màn hình)
・ Lương tháng 13
・ Các khóa học công ty, hội thảo (công nghệ, phần mềm, các buổi học) hoặc các khóa học trực tuyến
・ Trợ cấp trung thành (từ 1 năm làm việc)
・ Lãnh đạo / Quản lý và Phụ cấp kỹ năng
・ Lương dựa trên năng lực (kỹ năng, đóng góp, kết quả)
・ Đánh giá hai lần một năm (tháng Giêng / tháng Bảy)
・ Lộ trình vận hành rõ ràng: quản lý, chuyên gia
·Khám bệnh
・ Thử thách công nghệ mới
・ Trợ cấp đầy đủ (bãi đậu xe, đi lại, ăn trưa)
・ 12 ngày Lá hàng năm mỗi năm (mỗi 5 ngày sẽ +1)
・ Làm việc thứ 7 (tình nguyện không bắt buộc): Nếu làm việc thứ 7, người lao động sẽ được hưởng lương cả ngày và thưởng.

Địa chỉ làm việc

356/9 Bạch Đằng, Phường 14, quận Bình Thạch, HCM

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Blockchain Remote

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

FRONTEND DEVELOPER (REACTJS/VUEJS)

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

15-25 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 1 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Junior
 • Loại công việc Backend
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2022-09-30
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Hỗ trợ ứng tuyển
CSKH

Trần Công Hiền

Báo cáo lỗi