Kỹ năng


Mô tả công việc

Shift Asia is a leading company in Software Testing. We are building a new team of talented engineer to extend the software development service. We place the value of service quality on top of our priority; therefore, we are looking for exceptional full-stack engineers to join our new business software development team. The candidate must have strong technical expertise in front-end as well as backend development. The candidate will work closely with customers to gather requirements, analyse and implement them into the product.

Responsibilities:
• Gather the requirements and provide sound solutions for the requirements.
• GUI development by utilization of new front-end technologies (SPA and PWA).
• Write efficient and stable code in support for the backend API.
• Work alongside with other engineers in teams to promote technology and ensure consistency in accordance with industry best practices.
• Provide recommendation for continuous improvement.
• Self-driven individual to work independently, yet collaboration as a team member to reach a collective team goal.

Mô tả:
• Thu thập các yêu cầu và cung cấp các giải pháp âm thanh cho các yêu cầu.
• Phát triển GUI bằng cách sử dụng các công nghệ front-end mới (SPA và PWA).
• Viết mã hiệu quả và ổn định để hỗ trợ API phụ trợ.
• Làm việc cùng với các kỹ sư khác trong nhóm để thúc đẩy công nghệ và đảm bảo nhất quán phù hợp với các thông lệ tốt nhất của ngành.
• Đưa ra khuyến nghị để cải tiến liên tục.
• Cá nhân tự định hướng để làm việc độc lập, nhưng cộng tác như một thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung của cả đội.

Yêu cầu công việc

• Have at least 5 years of experience as Full-Stack Developer.
• Experience with backend API development by using one of the following programming languages: JavaScript (NodeJS), Java, Ruby, PHP, Python, C#, Golang or Scala.
• Familiar with AWS platform (EC2, S3, ECR, RDS).
• Have experience in working within the Agile methodology.
• Have strong knowledge in REST API.
• Experience with JavaScript or TypeScript with ReactJS, Angular, or Vue
• Experience with Docker.
• Experience with NoSQL database.
• Experience with Relational database.
• Experience with Scrum/Agile development methodologies.
• Communicate in Japanese (N2 level).

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Full-Stack Developer.
• Trải nghiệm phát triển API phụ trợ bằng cách sử dụng một trong các cách lập trình sau ngôn ngữ: JavaScript (NodeJS), Java, Ruby, PHP, Python, C #, Golang hoặc Scala.
• Quen thuộc với nền tảng AWS (EC2, S3, ECR, RDS).
• Có kinh nghiệm làm việc theo phương pháp Agile.
• Có kiến thức vững chắc về REST API.
• Kinh nghiệm với JavaScript hoặc TypeScript với ReactJS, Angular hoặc Vue
• Trải nghiệm với Docker.
• Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu NoSQL.
• Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu Quan hệ.
• Có kinh nghiệm với các phương pháp luận phát triển Scrum / Agile.
• Giao tiếp tiếng tiếng Nhật (trình độ N2).
Quy trình PV SETUP PV trong 1 vòng khoảng 2h: Trao đổi với SA sau đó với Technical + bài Test về Tech (khoản 40-1h)

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

• Salary: upto 3500$
• 13th month salary.
• Performance review and adjust salary twice a year.
• Quarterly and Yearly Awards for excellent employees.
• Payment for up to 6 unused annual leave days.
• Annual Health Check-up.
• Heath Care Insurance (PVI care).
• Compulsory insurances full salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance).
• 11 public holidays, 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations. 6 additional holidays based on Japanese calendar. 3-year employee has 1 more annual leave day.
• Opportunity to work in Japan.
• Company Team Building Trip every year.
• Company sponsored activities such as sports, dining/drinking.
• Clear career path for career growth.

• Lương tháng 13.
• Đánh giá hiệu quả công việc và điều chỉnh lương 2 lần / năm.
• Giải thưởng hàng quý và hàng năm cho nhân viên xuất sắc.
• Thanh toán tối đa 6 ngày phép năm chưa sử dụng.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Bảo hiểm Chăm sóc Y tế (PVI care), bảo hiểm full lương
• Bảo hiểm bắt buộc theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp Tiền bảo hiểm).
• 11 ngày nghỉ lễ, 12 ngày phép năm theo quy định của Chính phủ Việt Nam. 6 ngày nghỉ lễ bổ sung dựa trên lịch Nhật Bản. Nhân viên 3 năm có thêm 1 ngày nghỉ phép hàng năm.
• Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
• Chuyến đi Team Building của Công ty hàng năm.
• Các hoạt động do công ty tài trợ như thể thao, ăn uống.
• Con đường sự nghiệp rõ ràng để phát triển sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ 8h - 17h, thứ 2 - thứ 6

Địa chỉ làm việc

130 Suong Nguyet Anh Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Viet Nam

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

60-80 triệu

Thông tin

  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
  • Trình độ Không yêu cầu
  • Vị trí Senior
  • Loại công việc
  • Hình thức Full-time
  • Hạn nộp hồ sơ 2022-09-30
  • Số lượng 1 người
  • Quy trình phỏng vấn không có
Hỗ trợ ứng tuyển
Báo cáo lỗi