VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【2853】 Python Django developer

31-08-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

【2852】 Odoo developer

29-08-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

【2775】 Senior ReactJS Developer

30-08-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

【2774】 Junior ReactJS Developer

30-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2771】 Lập trình viên Java

08-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2732】 Senior React Native Developers

31-08-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

【2727】 Frontend Developer

31-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2724】 Unity Developers

31-08-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2599】 Angular Developer

30-08-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

【2547】 Lập trình viên Senior Front-end

NIW

30-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2544】 Angular

31-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2535】 Lập trình React JS, Node JS

30-09-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

【2414】 Mobile Developer

30-09-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2413】 .Net Developer

31-08-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2411】 Lập trình viên NodeJS

NIW

31-08-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2309】 Fresher – ReactNative / Ionic

30-08-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2305】 Mobile developer ( Native / Ionic)

30-08-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2051】 iOS Developer

31-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000