Tải tài liệu cân bằng tải server cho những hệ thống lớn miễn phí

KỸ THUẬT CÂN BẰNG TẢI WEB-SERVER 24
Lý thuyết xây dựng bộ cân bằng tải cho web-servers 24
Kỹ thuật cân bằng tải server (Server Load Balancing – SLB) 25
Kiểm tra trạng thái server 25
Lựa chọn server tốt nhất 26
Kỹ thuật Session Persistence 26
Cookie 26
Cân bằng tải cho server toàn cầu (GSLB) 30
Domain Name System 30
Cài đặt bộ cân bằng tải vào hệ thống mạng DNS 32
Lựa chọn site tốt nhất 34
Chuyển mạch cache trong suốt 36
Các phương pháp cài đặt cache 36
Các phương pháp cân bằng tải cho caches 42
Nhận biết ngữ cảnh trong cache (Content-aware cache switching) 45
Cân bằng tải sử dụng phần cứng và cân bằng tải phần mềm 46
Cân bằng tải sử dụng phần cứng 46
Cân bằng tải sử dụng phần mềm 48
Các thuật toán cân bằng tải 49
Thuật toán ngẫu nhiên (random) 49
Thuật toán Round Robin (RR) 49
Thuật toán Weighted Round Robin (Ratio) 50
Thuật toán Dynamic Round Robin - DRR (Dynamic Ratio) 51
Thuật toán Fastest 51
Thuật toán Least Connections (LC) 51
Thuật toán Observed 52
Thuật toán Predictive 53

Bình luận

Hệ thống test online dành cho Developer

DEVWORK - HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG IT CHẤT LƯỢNG

Dùng thử ngay