[Devwork] Chia sẻ tài liệu học Phython miễn phí

Python là một ngôn ngữ phiên dịch (Interpreter Language),
tức là không cần build thành file thực thi mà chạy trực tiếp
như PHP.
Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x
đã dừng phát triển và đang đứng ở phiên bản 2.7. Nhánh
Python 3.x thì vẫn đang được tiếp tục phát triển.
Website chính thức của Python: www.python.org

Bình luận

Hệ thống test online dành cho Developer

DEVWORK - HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG IT CHẤT LƯỢNG

Dùng thử ngay