DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Minh Sang

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thành Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nghiêm Lan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Quốc Bảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Dinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Mạnh Quyền

Kỹ năng: Cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thành Nhân

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phan Thanh Tùng

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Thị Hồng Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Cao Hữu Thịnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Bá Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đào Đắc Đương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Xuân Việt Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Việt An

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Ngọc Bảo Duy

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Chu Phi Hùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Bá Vũ

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Xuân Chương

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lục Thới Sang

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.