DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Tuấn Vũ

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Thị Hồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trương Hiền Luân Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thiên Sinh

Kỹ năng: AngularJSNodeJSHTML5. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Phú

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Hoàng Nguyễn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Vũ Huy Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Quang Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Võ Phi Sơn Trung

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đàm Văn Thiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Viết Minh Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Hoàng Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đặng Thị Thắm

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Văn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Nhật Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngô Thanh Toàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Quang Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.