DANH SÁCH ỨNG VIÊN

572 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Lê Thanh Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thế Vinh

Kỹ năng: HTML5CSS3Other. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàng Cương

Kỹ năng: HTML5CSS3Other. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Minh Hoàng

Kỹ năng: HTML5PHPOther. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đàm Văn Thanh

Kỹ năng: HTML5CSS3PHP Laravel. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Hồng Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Xuân Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thiên Lam

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Mai Thị Ngà

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Hoàng Bá Thịnh

Kỹ năng: PHPHTML5Javascript. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Vương Minh Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thái Đình Ly

Kỹ năng: ASP.NETC++Java. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Nguyễn Huỳnh Sơn

Kỹ năng: C++JavaC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đình Tân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Hương Lài

Kỹ năng: ASP.NETC++Java. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hoàng Đại

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đinh Quang Hiệp

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thành Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Ngần

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Như Trãi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Chiến

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Chu Ngọc Tú

Kinh nghiệm: 4 năm

Võ Kim Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tô Ngọc Lân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Huỳnh Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: 4 năm

Trần Văn Đoàn

Kỹ năng:

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Anh Vũ

Kỹ năng: HTML5JQueryOther. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Bảo Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Kỹ năng: NodeJSiOSHTML5. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thị Hằng Nga

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thành Đạt

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: 3 năm