DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Văn Hải

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Kế Lộc

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Vũ Thanh Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngô Anh Vũ

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phan Thanh Phong

Kỹ năng: PHPNodeJSASP.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trinh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Văn Đức

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Cao Khắc Huy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thắng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phan Ngọc Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Vĩnh Hảo

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Dương Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Tuấn Vũ

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Thị Hồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trương Hiền Luân Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thiên Sinh

Kỹ năng: AngularJSNodeJSHTML5. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Phú

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Hoàng Nguyễn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.