DANH SÁCH ỨNG VIÊN

481 hồ sơ ứng viên

Võ Phi Sơn Trung

Võ Phi Sơn Trung

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Hoàng Nam

Lê Hoàng Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Tiên

Nguyễn Thị Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Thị Thắm

Đặng Thị Thắm

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Nhật Anh

Nguyễn Nhật Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Ngọc Vinh

Phạm Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Hữu Mạnh

Kinh nghiệm: 4 năm

Ngô Thanh Toàn

Ngô Thanh Toàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quang Đức

Lê Quang Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giềng Phát Sênh

Giềng Phát Sênh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Huy Hoàng

Trần Huy Hoàng

Kinh nghiệm: 3 năm

Ngô Lương Thanh Trà

Ngô Lương Thanh Trà

Kỹ năng: ASP.NETC++.NETC#

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Huỳnh Cẩm Hùng

Huỳnh Cẩm Hùng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hiếu Đỗ

Hiếu Đỗ

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Thức

Nguyễn Thanh Thức

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thanh Tỉnh

Nguyễn Thanh Tỉnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Thanh Tú

Ngô Thanh Tú

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Công Minh

Hồ Công Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Hoàng Uyên Châu

Cao Hoàng Uyên Châu

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Ngọc

Nguyễn Quốc Ngọc

Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Minh Thụy

Lê Minh Thụy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Linh

Phạm Linh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thị Phương

Lê Thị Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Văn Phước Nghĩa

Trần Văn Phước Nghĩa

Kinh nghiệm: 3 năm

Tạ Văn Chiều

Tạ Văn Chiều

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhựt Nguyễn

Nhựt Nguyễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huy Scott

Huy Scott

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Văn Thuận

Trần Văn Thuận

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Đào Minh Nhựt

Đào Minh Nhựt

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Ngọc Anh

Hà Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Le Thanh Danh

Le Thanh Danh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đinh Thụ

Đinh Thụ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Lý Hữu Tài

Lý Hữu Tài

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Anh Duy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đoàn Thị Hồng Vân

Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Văn Thủy

Vũ Văn Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm