DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Có 486 hồ sơ ứng viên

Đàm Văn Thiên

Đàm Văn Thiên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Viết Minh Khánh

Lê Viết Minh Khánh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hoàng Nam

Lê Hoàng Nam

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Tiên

Nguyễn Thị Tiên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Thị Thắm

Đặng Thị Thắm

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Nhật Anh

Nguyễn Nhật Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Ngọc Vinh

Phạm Ngọc Vinh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Hữu Mạnh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Thanh Toàn

Ngô Thanh Toàn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quang Đức

Lê Quang Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giềng Phát Sênh

Giềng Phát Sênh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Huy Hoàng

Trần Huy Hoàng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Lương Thanh Trà

Ngô Lương Thanh Trà

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Cẩm Hùng

Huỳnh Cẩm Hùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hiếu Đỗ

Hiếu Đỗ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Thức

Nguyễn Thanh Thức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Tỉnh

Nguyễn Thanh Tỉnh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Thanh Tú

Ngô Thanh Tú

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Công Minh

Hồ Công Minh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Hoàng Uyên Châu

Cao Hoàng Uyên Châu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Lưu Ngọc Ly

Nguyễn Lưu Ngọc Ly

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Ngọc

Nguyễn Quốc Ngọc

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trường Duy

Vũ Trường Duy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Minh Thụy

Lê Minh Thụy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Linh

Phạm Linh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Phương

Lê Thị Phương

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Phước Nghĩa

Trần Văn Phước Nghĩa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tạ Văn Chiều

Tạ Văn Chiều

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhựt Nguyễn

Nhựt Nguyễn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huy Scott

Huy Scott

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Thuận

Trần Văn Thuận

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Minh Nhựt

Đào Minh Nhựt

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Ngọc Anh

Hà Ngọc Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Le Thanh Danh

Le Thanh Danh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đinh Thụ

Đinh Thụ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lý Hữu Tài

Lý Hữu Tài

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Anh Duy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đoàn Thị Hồng Vân

Đoàn Thị Hồng Vân

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phùng Quốc Trạng

Phùng Quốc Trạng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Thủy

Vũ Văn Thủy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Thủy

Vũ Văn Thủy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm