DANH SÁCH ỨNG VIÊN

481 hồ sơ ứng viên

Nguyễn Chuyên

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Duy Khánh

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Phương

Lê Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hữu Hải

Hữu Hải

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thanh Thiện

Trần Thanh Thiện

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Doãn Minh Tiến

Doãn Minh Tiến

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nghia Huynh Hieu

Nghia Huynh Hieu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Tuấn Cường

Lê Tuấn Cường

Kinh nghiệm: 3 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Nguyệt Nga

Bùi Nguyệt Nga

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Kiều

Nguyễn Minh Kiều

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Đan Thanh

Nguyễn Thị Đan Thanh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nghiêm Minh Đức

Nghiêm Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Văn Mạnh

Phạm Văn Mạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Kế Lộc

Nguyễn Kế Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Thanh Hải

Vũ Thanh Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trinh Cảnh

Trinh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Khắc Huy

Cao Khắc Huy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thắng

Phạm Thắng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Ngọc Phú

Phan Ngọc Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Ngọc Phú

Phan Ngọc Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Đức

Dương Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thị Hồng

Huỳnh Thị Hồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Hiền Luân Vũ

Trương Hiền Luân Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Phú

Nguyễn Phú

Kinh nghiệm: 1 năm

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

Kinh nghiệm: 4 năm

Phạm Quang Trung

Phạm Quang Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm