DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Có 486 hồ sơ ứng viên

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Duy Khánh

Đào Duy Khánh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Phương

Lê Văn Phương

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trường An

Nguyễn Trường An

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Hưng

Phạm Hưng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hữu Hải

Hữu Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Thanh Thiện

Trần Thanh Thiện

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Doãn Minh Tiến

Doãn Minh Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nghia Huynh Hieu

Nghia Huynh Hieu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Tuấn Cường

Lê Tuấn Cường

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Nguyệt Nga

Bùi Nguyệt Nga

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Kiều

Nguyễn Minh Kiều

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Đan Thanh

Nguyễn Thị Đan Thanh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nghiêm Minh Đức

Nghiêm Minh Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Mạnh

Phạm Văn Mạnh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Kế Lộc

Nguyễn Kế Lộc

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Thanh Hải

Vũ Thanh Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Anh Vũ

Ngô Anh Vũ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Thanh Phong

Phan Thanh Phong

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trinh Cảnh

Trinh Cảnh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Khắc Huy

Cao Khắc Huy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thắng

Phạm Thắng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Ngọc Phú

Phan Ngọc Phú

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Ngọc Phú

Phan Ngọc Phú

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Đức

Dương Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Vũ

Nguyễn Tuấn Vũ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thị Hồng

Huỳnh Thị Hồng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Hiền Luân Vũ

Trương Hiền Luân Vũ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Phú

Nguyễn Phú

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Huy Khánh

Vũ Huy Khánh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Quang Trung

Phạm Quang Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Phi Sơn Trung

Võ Phi Sơn Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm