DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Hồ Xuân Y Khoa

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Tiến Dũng

Kỹ năng: NodeJSiOSHTML5. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Hằng Nga

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Thị Hồng Nhung

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Thành Đạt

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.