DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Lê Nguyễn Huỳnh Sơn

Kỹ năng: C++JavaC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lương Cẩm Nguyên

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đình Tân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Thị Hương Lài

Kỹ năng: ASP.NETC++Java. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Văn Nam

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Hoàng Đại

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đinh Quang Hiệp

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thành Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đức Ngần

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Như Trãi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đỗ Thị Minh Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thanh Chiến

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Chu Ngọc Tú

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Võ Kim Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Tô Ngọc Lân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Văn Đoàn

Kỹ năng:

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Anh Vũ

Kỹ năng: HTML5JQueryOther. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Bảo Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đức Trường Anh

Kỹ năng: iOSHTML5Cơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.