DANH SÁCH ỨNG VIÊN

452 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Phan Thanh Phong

Kỹ năng: PHPNodeJSASP.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Trinh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Đức

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Khắc Huy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thắng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Ngọc Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vĩnh Hảo

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Vũ

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Huỳnh Thị Hồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Kỹ năng: AngularJSNodeJSHTML5. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Phú

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Hoàng Nguyễn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Vũ Huy Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Quang Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đàm Văn Thiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Viết Minh Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hoàng Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Thị Thắm

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Nhật Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Ngô Thanh Toàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quang Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giềng Phát Sênh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Lương Thanh Trà

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Cẩm Hùng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hiếu Đỗ

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Tỉnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Công Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Hoàng Uyên Châu

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Lưu Ngọc Ly

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trường Duy

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Minh Thụy

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Linh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thị Phương

Kỹ năng: PHPOtherIT Support/Network. . .

Kinh nghiệm: 2 năm