DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Level: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 4,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 09/2015 ~ 02/2020

Xếp loại: Xuất sắc

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Fitness

Tên công ty: Hachinet

Vị trí trong dự án: Tất cả vị trí

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: SQL

Thời gian làm: 01/0440 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: PHP NodeJS

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

(Đang cập nhật)

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

(Đang cập nhật)