DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Interner

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 5,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: ĐH Vinh

Thời gian học: 08/2015 ~ 03/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Sanagi

Tên công ty: Hachinet

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 06/2019 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET C++

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được việc làm

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)