DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội Hồ Chí Minh

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: fdsfds

Thời gian học: 12/2019 ~

Xếp loại: fds

Chuyên ngành: fds

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: fds

Tên công ty: fds

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 2đ

Framework sử dụng: fds

Môi trường máy chủ: fdsd

Thời gian làm: 10/2019 ~

Link demo: fds

Ngôn ngữ lập trình: NodeJS PHP

Mô tả công việc:

dddddddddddd

Mục tiêu nghề nghiệp

làm quản lý sau 1 năm

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)