【1741】 QA/ Testlead

2019-10-31
11,500,000 ~ 19,000,000

【1733】 IT System

2019-10-31
18,000,000 ~ 25,000,000

【1723】 React Native Developer

2019-10-30
16,000,000 ~ 30,000,000

【1722】 Lập trình viên Java

2019-10-30
12,000,000 ~ 18,000,000

【1713】 Lập trình viên PHP (Laravel)

2019-10-30
8,000,000 ~ 20,000,000

【1712】 [HN] Teamlead .Net

2019-10-30
18,000,000 ~ 30,000,000

【1711】 [HN] Teamlead Java

2019-10-30
20,000,000 ~ 25,000,000

【1707】 .Net Developer

2019-10-30
12,000,000 ~ 25,000,000

【1703】 Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-10-30
7,000,000 ~ 15,000,000

【1702】 Lập trình C# winform

2019-10-30
7,000,000 ~ 18,000,000

【1694】 Lập trình viên .Net

2019-10-30
12,000,000 ~ 20,000,000