Tài liệu lập trình

Image

Nhập môn Java1: Lý thuyết

  1. Làm quen với Java - converted
  2. Kiểu, toán tử, lệnh if, switch - converted
  3. Mạng và lệnh lặp
  4. Lớp và đối tượng
Image

iOS-Bai1-Tìm hiểu Xcode5

iOS-Bai2-Tìm hiểu iOS Simulator

iOS-Bai3-Ngôn ngữ OBJECTIVED-C

iOS-Bai4-Một số thao tác cơ bản

iOS-Bai5-Một số đối tượng cơ bản

Image

Bộ tài liệu bài tập và lý thuyết java bộ 2 gồm

  1. Bài tập java
  2. Lý thuyết thực hành java
Số lượng giáo trình gồm 2 bộ , 1 bộ bài tập java, 2 lý thuyết thực hành java
Image

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa mục đích và độc lập nền tảng. Thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy trên nền tảng cụ thể, code Java được biên dịch thành bytecode – một định dạng trung gian. Bytecode sau đó sẽ được chạy bởi môi trường thực thi (runtime environment).

Nói cách khác, code Java “viết một lần, chạy mọi nơi”. Nó sẽ làm việc “lý tưởng” trên bất kì thiết bị chạy hệ điều hành nào, miễn là được cài đặt Java Runtime Environment (JRE).

Ngôn ngữ Java được thiết kế bởi James Gosling và đồng nghiệp tại Sun Microsystems năm 1991. Sau này, Oracle mua lại Sun Microsystems và tiếp quản công nghệ Java với cam kết “không ngừng thúc đẩy một cộng đồng năng động và minh bạch.”


Image

Devwork.vn xin giới thiệu tài liệu về .NET và Visual Studio

Giới thiệu về các kiến thức lập trình cơ bản trên ngôn ngữ C#

  1. Kiểu dữ liệu
  2. Toán tử
  3. Thao tác với chuỗi Cấu trúc điều khiển phương thức
  4. Xử lý ngoại lệ