Tài liệu lập trình

Tài liệu JavaSpring chọn lọc
Nếu coi Java như nền tảng quan trọng để xây dựng Enterprise Software thì Spring chiếm một phần không hề nhỏ trong nền tảng ấy. Khi Spring ra đời, nhiệm vụ của nó là thay thế các công nghệ Java dùng cho doanh nghiệp, vốn khá cồng kềnh và nặng nề như EJB. Spring đề xuất một giải pháp nhẹ nhàng, tinh gọn hơn so với EJB bằng cách bơm cho POJO sức mạnh vốn chỉ có ở EJB và các anh em của nó. Dần dần EJB và J2EE cũng cải tiến theo hướng của Spring: EJB cũng sử dụng POJO, triển khai ý tưởng DI(Dependency Injection) và AOP(Aspect-Oriented Programming).
Bộ tài liệu bài tâp và lý thuyết thực hành Java bộ 4
Bài 1: Tổng quan về phát triển Web với Java EE Bài 2: Cơ bản Servlet Bài 3: Cơ bản JSP Bài 4: JSP custom tag Bài 5: Giới thiệu Hibernate Framework Bài 6: Hibernate Mapping Bài 7: Hibernate Query Language
Bộ tài liệu bài tâp và lý thuyết thực hành Java bộ 3
Bài 1: Lập trình giao diện Java Bài 2: Các thành phần GUI cơ bản Bài 3: Layout Manager Bài 4: Menu và các thành phần GUI nâng cao Bài 5: Giới thiệu JDBC Bài 6: JDBC Bài 7: Kiến trúc MVC Bài 8: Networking
Tài liệu học Java từ cơ bản đến nâng cao
Bộ tài liệu bao gồm các bài học trực quan, sinh động về các nội dung sau: Bài 1: Packages và Interface Bài 2: Xử lý ngoại lệ Bài 3: INPUT VÀ OUTPUT trong Java Bài 4: Đa luồng Bài 5: Enumeration,Autoboxing, Static Import vàAnnotations Bài 6: Genegic Bài 7: Applets Bài 8: Giới thiệu về Swing
[Devwork.vn] Tài liệu Java core

Nhập môn Java1: Lý thuyết

  1. Làm quen với Java - converted
  2. Kiểu, toán tử, lệnh if, switch - converted
  3. Mạng và lệnh lặp
  4. Lớp và đối tượng
[Devwork.vn] Bộ tài liệu bài tâp và lý thuyết thực hành bộ 2

Bộ tài liệu bài tập và lý thuyết java bộ 2 gồm

  1. Bài tập java
  2. Lý thuyết thực hành java
Số lượng giáo trình gồm 2 bộ , 1 bộ bài tập java, 2 lý thuyết thực hành java
[Devwork.vn] Tài liệu java cơ bản cho lập trình viên

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa mục đích và độc lập nền tảng. Thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy trên nền tảng cụ thể, code Java được biên dịch thành bytecode – một định dạng trung gian. Bytecode sau đó sẽ được chạy bởi môi trường thực thi (runtime environment).

Nói cách khác, code Java “viết một lần, chạy mọi nơi”. Nó sẽ làm việc “lý tưởng” trên bất kì thiết bị chạy hệ điều hành nào, miễn là được cài đặt Java Runtime Environment (JRE).

Ngôn ngữ Java được thiết kế bởi James Gosling và đồng nghiệp tại Sun Microsystems năm 1991. Sau này, Oracle mua lại Sun Microsystems và tiếp quản công nghệ Java với cam kết “không ngừng thúc đẩy một cộng đồng năng động và minh bạch.”