DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Huỳnh Thiện Nhơn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngọc Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Bùi Minh Chiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Vũ Minh Sang

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Võ Văn Thưởng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Kiên Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đặng Anh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phan Thị Uyên Em

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Đức Huy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngôn Đức Hòa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Hùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đồng Minh Thiện

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Tiến Đạt

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Quang Hường

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Vũ Văn Cường

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đức Nhân

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.