DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Ngọc Tuyên

Kỹ năng: NodeJSASP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Thành Đạt

Kỹ năng: HTML5Ruby on RailsReactJS. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Le Thanh Luan

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Đức Huy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

TRẦN VĂN PHƯỚC

Kỹ năng: PHPJava

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trang Ngọc Hải

Kỹ năng: NodeJSASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Đồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Vũ Văn Quý

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Thùy Ngân

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đặng Công Nhật

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đặng Sơn Tùng

Kỹ năng: C++ASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Võ Hùng Triết

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đặng Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Huỳnh Thiện Nhơn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Ngọc Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.