DANH SÁCH ỨNG VIÊN

446 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Văn Hồng

Kỹ năng: UnityHTML5CSS3. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Văn Giỏi

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Quang Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Việt Dũng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Công Long Vũ

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Thanh Tùng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Y Thuận Mlô

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuan Huy Do

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Mạnh Hà

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Nguyên

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiên Phúc

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Jb Florial

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Trần Sáng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Sáng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Hiệp

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Đình Thời

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Thanh Bình

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Viễn Tây

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Ngọc Linh

Kỹ năng: JavaUnityASP.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hoài Hậu

Kỹ năng: JavaUnityASP.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đỗ Trọng Quyết

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Lâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Anh Đức

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Thị Khánh Hòa

Kỹ năng: ASP.NETPHPPHP Laravel. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Hoa

Kỹ năng: OtherIT Support/NetworkPHP. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Nhật Tân

Kỹ năng: OtherIT Support/NetworkPHP. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Mạnh Cương

Kỹ năng: TeamLeadProject ManagerQA. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nam Đỗ

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Đạt

Kỹ năng: C++JavaASP.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thị Thanh Vân

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thái Hải Quỳnh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Lưu Thị Diễm Hương

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Minh Hoàng

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Đức Tính

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nghĩa Trung

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Thị Diệu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

William Bui

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Huy Hoàng

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Ngọc Thảo

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm