DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 2,147,483,647

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học khoa học tự nhiên

Thời gian học: 11/2018 ~ 06/2019

Xếp loại: TB-Khá

Chuyên ngành: công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

mong muốn có việc

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)